winaya

วิชาวินัย นักธรรมชั้นเอก

เนื้อหาวิชา

 1. วินัยมุข ในระดับชั้นนี้เป็นวินัยสำหรับพระเถระ คือเมื่อเรียนจบ ต้องสามารถดูแลตนเอง และหมู่คณะให้ปฏิบัติถูกต้องตามพระวินัยได้ โดยเฉพาะการทำสังฆกรรมต่าง ๆ ต้องสามารถเป็นผู้นำในการทำสังฆกรรมให้ถูกต้องได้ คือสามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานสงฆ์ในอาวาสได้นั่นเอง เนื้อหาส่วนนี้แบ่งออกเป็น 12 บท ได้แก่

  1. สังฆกรรม

  2. สีมา

  3. สมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์

  4. กฐิน

  5. บรรพชาและอุปสมบท

  6. วิธีระงับวิวาทาธิกรณ์

  7. วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์

  8. วิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์

  9. กิจจาธิกรณ์ และวิธีระงับเนื่องดัวยนิคคหะ

  10. สังฆเภทและสังฆสามัคคี

  11. ปกิณณกะ

  12. ภาคผนวก ภิกษุณี

 2. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จำเป็นต้องศึกษาเนื่องจากพระสงฆ์นอกจากต้องอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยแล้ว ยังต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ด้วย


แนวทางการออกข้อสอบสนามหลวง ตั้งแต่ พ..2551 ออกวินัยมุข 8 ข้อ ออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2 ข้อ


รวบรวมโดย พระมหานัธนิติ  สุมโน วัดใหญ่ชัยมงคล http://mahaoath.com