เกี่ยวกับโครงการ

posted on 31 Aug 2009 09:29 by dhambook

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างหนังสือแบบเรียนนักธรรมชั้นเอก

ผู้ดำเนินการ :

  1. พระมหานัธนิติ  สุมโน  ครูสอนประโยคนักธรรมชั้นเอก วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
  2. ...

หลักการและเหตุผล :

การเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรม เป็นการสืบทอดคำสอน และอายุของพระพุทธศาสนา มีการบริหารหลักสูตรโดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

ชั้น หรือ ประโยค นักธรรมชั้นเอก เป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของหลักสูตรนักธรรม เป็นการศึกษาความรู้ในระดับ เถรภูมิ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นนี้แล้ว สามารถเป็นผู้นำในการปฏิบัติศาสนกิจ ศาสนพิธี ตลอดจนบริหารหมู่คณะได้ เช่น ในปัจจุบันมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของเจ้าอาวาส ต้องสำเร็จการศึกษาประโยคนักธรรมชั้นเอกนี้เป็นอย่างต่ำ ดังนั้นการเรียนการสอนประโยคนักธรรมชั้นเอก จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา

ตำรา หรือ แบบเรียนที่ใช้ในปัจจุบัน มีผู้รวบรวมและจัดสร้างขึ้นหลายสำนัก ทั้งที่สร้างเพื่อการค้า และสร้างเป็นธรรมทาน แต่แบบเรียนหลักที่ใช้อยู่ รักษาสำนวนตามแบบโบราณคณาจารย์ไว้อย่างดี บางครั้งผู้ศึกษา ไม่สามารถเข้าใจสำนวนนั้นได้

โครงการนี้ต้องการรวบรวม และพัฒนาแบบเรียนขึ้นใหม่ โดยรักษาเนื้อความตามพระธรรมวินัยไว้ พร้อมกับถ่ายทอดสู่ผู้ศึกษา ด้วยภาษา สำนวนที่ทันสมัย เข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นธรรมทาน และเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และเป็นการบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย

วัตถุประสงค์ :

  1. รวบรวมเนื้อหาวิชาในหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
  2. พัฒนาการนำเสนอเนื้อหาด้วยภาษา และสำนวนที่เข้าใจง่าย
  3. เผยแผ่เนื้อหาวิชาผ่านอินเทอร์เน็ต
  4. จัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อถวายสำนักเรียนพระปริยัติธรรมต่าง ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

  1. มีผู้สอบผ่านหลักสูตรนักธรรม ประโยคนักธรรมชั้นเอกเพิ่มขึ้นจากการใช้หนังสือแบบเรียนนี้
  2. ผู้สอบผ่านมีความรู้ตามหลักสูตร และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
  3. มีส่วนในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป 
งบประมาณ : จากผู้ดำเนินโครงการ และการบริจาคทำบุญของผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป