พุทธานุพุทธประวัติ

posted on 31 Aug 2009 09:32 by dhambook
สารบัญ วิชาพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นเอก
 1. บทนำ
 2. ชมพูทวีป
 3. สักกชนบท และศากยวงศ์
 4. พระศาสดาประสูติ
 5. เสด็จออกบรรพชา
 6. ตรัสรู้
 7. ปฐมเทศนา และปฐมสาวก
 8. พระปัญจวัคคีย์
 9. พระยสะ
 10. พระภัททวัคคีย์
 11. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 12. ส่งสาวกออกประกาศพระศาสนา
 13. เสด็จกรุงราชคฤห์
 14. อัครสาวก ๒
 15. พระมหากัสสปะ
 16. โอวาทปาฏิโมกข์
 17. พระมหากัจจายนะ
 18. มาณพ ๑๖ คนในสำนักพราหมณ์พาวรี
 19. พระราธะ
 20. พระปุณณมันตาณีบุตร
 21. พระกาฬุทายี
 22. พระนันทะ
 23. พระราหุล
 24. พระอุบาลี
 25. พระภัททิยะ
 26. พระอนุรุทธะ
 27. พระอานนท์
 28. พระภัคคุ
 29. พระกิมพิละ
 30. พระโสณโกฬิวิสะ
 31. พระรัฐปาล
 32. พระปิณโฑลภารทวาชะ
 33. พระมหาปันถกะ
 34. พระจุลปันถกะ
 35. พระสุภูติ
 36. พระกังขาเรวตะ
 37. พระวักกลิ
 38. พระกุณฑธานะ
 39. พระวังคีสะ
 40. พระปิลินทวัจฉะ
 41. พระกุมารกัสสปะ
 42. พระมหาโกฏฐิตะ
 43. พระโสภิตะ
 44. พระนันทกะ
 45. พระมหากัปปินะ
 46. พระสาคตะ
 47. พระอุปะเสนะ
 48. พระขทิรวนิเรวตะ
 49. พระสีวลี
 50. พระพาหิยทารุจิริยะ
 51. พระพากุละ
 52. พระทัพพมัลลบุตร
 53. พระอุทายี
 54. พระอุปวาณะ
 55. พระเมฆิยะ
 56. พระนาคิตะ
 57. พระจุนทะ
 58. พระยโสชะ
 59. พระสภิยะ
 60. พระเสละ
 61. พระมหาปรันตปะ
 62. พระนาลกะ
 63. พระองคุลิมาระ
 64. เสด็จกบิลพัสดุ์
 65. โปรดพุทธบิดา
 66. ...