วินัยบัญญัติ

posted on 31 Aug 2009 09:33 by dhambook
สารบัญ วิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก
ส่วนที่ 1 วินัยมุข
 1. บทนำ
 2. สังฆกรรม

 3. สีมา

 4. สมมติเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์

 5. กฐิน

 6. บรรพชาและอุปสมบท

 7. วิธีระงับวิวาทาธิกรณ์

 8. วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์

 9. วิธีระงับอาปัตตาธิกรณ์

 10. กิจจาธิกรณ์ และวิธีระงับเนื่องดัวยนิคคหะ

 11. สังฆเภทและสังฆสามัคคี

 12. ปกิณณกะ

 13. ภาคผนวก ภิกษุณี 

ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ( หรือดาวน์โหลด .pdf จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา )